www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci


Článek
Pietní akty v Kolíně a Lošanech 200919.09.2009 (15:50)
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 114 kB)Věnce a květiny pod pamětní deskou v Kolíně
Přípravy na letošní pietní akty u pamětní desky štábního kapitána, in memoriam brigádního generála Václava Morávka v Kolíně a u památníku podplukovníka, in memoriam generálmajora Josefa Mašína v Lošanech, začaly již na podzim roku 2008. Bez problému bylo se zástupci Armády ČR dohodnuto, že pondělí 7. září 2009 je ten správný den na konání vzpomínkové akce. Během zimních a jarních měsíců roku 2009, byly v kroužku nejangažovanějších osob, které se podílí na přípravě pietních aktů, posuzovány nové programové a hudební prvky o kterých se předpokládalo, že by mohly být do programu letošního roku zařazeny. Zásadní rozhodnutí bylo učiněno v případě hlavního a tedy živého hudebního doprovodu. Vzhledem k nástupu pana Miloslava Bulína, bývalého dirigenta Vojenské posádkové hudby Praha, do funkce dirigenta Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně, bylo organizátory rozhodnuto, pokusit se v jednání se zástupci armády nahradit vojenskou hudbu místním civilním orchestrem. Kontaktními osobami na straně Armády ČR pro jednání se Společností Václava Morávka jsou v prvé řadě ředitelé Pražského posádkového a Středočeského krajského vojenského ředitelství, pánové plukovník Ing. Pavel Kantor a plukovník Ing. Jaroslav Pekař. Při jednání s plukovníkem Kantorem bylo dosaženo nejen rychlé shody ve věci výměny doprovodného orchestru, ale i potvrzení, že vojáci Čestné stráže pražské posádky splní v Kolíně a v Lošanech jak úlohu kladečů věnců a květin, tak i střelců čestných salv. V červnu pak bylo rozesláno cca 180 ks tzv. informativně zvacích dopisů s oznámením, že v pondělí 7. září 2009 odpoledne se sejdeme v Kolíně a Lošanech …

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 148 kB)Přítomná veřejnost u pamětní desky v Kolíně
Srpen je každoročně naplněn konkrétními pracemi. Byly rozeslány již tzv. oficiálně zvací dopisy, firmami DORS Studio Praha a Boom tisk Kolín zhotoveny a příslušnými distribučními firmami vylepeny plakáty (foto) (foto) nejen v Kolíně, ale i v Nymburce, Poděbradech, Kutné Hoře a Čáslavi, dokončoval se definitivní tvar a náplň programu a proběhla tzv. rekognoskační schůzka. Zde se schází všichni, kdo jsou nějakým způsobem zainteresováni do konání pietních aktů. Tedy zástupci Armády ČR, města Kolín, obce Lošany, Městského divadla v Kolíně, firmy AVE Kolín, Policie ČR, Městské policie Kolín, odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně, Obchodní akademie Kolín a samozřejmě Společnosti Václava Morávka. Přesto, že by schůzka mohla být již po několikerém opakování považována za čistě rutinní, není tomu tak. Řeší se zde opakovaně existující, případně nově vzniklé problémy, opakují se povinnosti jednotlivých subjektů, zvažují se nově nastíněné možnosti atd.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 124 kB)Úprava prostoru okolo pamětní desky
Začátek září je pak vyplněn již jen dokončovacími pracemi na definitivním tvaru programu, finálních hudebních nahrávkách a proslovech, v Lošanech úpravou travnatých ploch v okolí památníku Josefa Mašína apod. Taktéž probíhá velmi čilá komunikace mezi organizátory a pozvanými účastníky, kteří se ještě nevyjádřili nebo s těmi, které organizátoři žádají o určité služby, např. jednání s velitelem 21. základny taktického letectva v Čáslavi o možném přeletu bojových letounů na začátku akce apod. Zintenzivňuje se povědomost o konání akce novinovými články v místním tisku (foto) (foto) (foto), úpravou výlohy Knihkupectví a antikvariátu člena Společnosti Václava Morávka, Petra Krále, v Pražské ulici (foto) (foto) apod. V neděli před konáním pietních aktů postaví zaměstnanci Městského divadla v Kolíně před budovou Obchodní akademie podium pro významné účastníky a hosty pietního aktu a taktéž širokými látkovými pruhy v barvách města olemují Morávkovu pamětní desku (foto) (foto) (foto). V den konání akce pak postaví zaměstnanci firmy AVE Kolín před budovou Obchodní akademie dřevěnou plošinu se skládacími židlemi pro starší, případně imobilní účastníky akce a pod pamětní desku postaví několik stojanů na věnce. V den konání také probíhá v dopoledních hodinách v prostorách Městského divadla intenzivní nácvik moderování, letos opakovaně s paní Lubomírou Sonkovou a panem Zdeňkem Junákem, kdy je, mimo jiné, nutné docílit co nejlepšího sladění mluveného slova s hudebními vstupy.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 168 kB)Předávání vyznamenání
Do již každoročně se opakujících činností a povinností organizátorů, spojených s pietními akty, se letos dostala významná a jistě příjemná a čestná novinka. Náčelník Generálního štábu Armády ČR zpravidla dvakrát ročně vyznamenává některé vojáky a občanské zaměstnance armády oficiálním armádním vyznamenáním – Čestným odznakem štábního kapitána Václava Morávka. Prvé letošní předání těchto odznaků proběhlo 20. března v Praze před vzpomínkou na 67. výročí úmrtí Václava Morávka v kasárnách pražského posádkového velitelství v Dejvicích. Druhé předání čestných odznaků se po jednání zástupců armády, města Kolín a Společnosti Václava Morávka uskutečnilo v pondělí 7. září 2009 od 12,30 hod v krásné obřadní síni Městského úřadu v Kolíně (foto). V tomto důstojném prostředí předal ředitel sekce plánování sil Ministerstva obrany ČR, brigádní generál Ing. Jiří Baloun (foto), za účasti starosty města Kolín Jiřího Buřiče a dalších hostů (foto), čtyřiceti vojákům Armády ČR již zmiňované vyznamenání. Po přípitku a vzájemných diskuzích (foto) se vyznamenaní vojáci účastnili obou pietních aktů (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 37 kB)Bojové letouny L159 nad Kolínem
Od cca 13 hod se pak již začínají do budovy Městského divadla sjíždět pozvaní účastníci, přijíždí autobus s vojáky čestné stráže Armády ČR a prostor monitoruje Ochranná služba Policie ČR spolu s Vojenskou, ale i republikovou a městkou policií. Zhruba ve 13,40 hod uzavírají obě policie, tedy městská i republiková ulice Politických vězňů a Kutnohorskou. Tím se otevírá prostor pro koncert Městské hudby Františka Kmocha před Morávkovou pamětní deskou, ale také začínají nepříjemné dopravní problémy, které řada motoristů překonává jen s obtížemi. Ač tak Společnost Václava Morávka učinila prostřednictvím místního tisku již před pondělkem 7. září 2009, chce se i prostřednictvím tohoto článku znovu omluvit kolínské motoristické veřejnosti za potíže v dopravě, vzniklé uzavřením výše zmiňovaných ulic na dobu cca 80 min. Zhruba ve 13,55 hod jsou již všichni přítomní na svých místech a přesně ve 13,57 pietní akt začíná reprodukovanou fanfárou z úvodu předehry k operetě Franze von Suppe „Lehká kavalérie“. Po úvodních slovech moderátorů (foto) se chvilku čeká na přelet bojových letounů z čáslavské základny taktického letectva Armády ČR. Přesně ve 14,00 hod se nad hlavami přítomných přeženou dva bitevníky L159 ALCA.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 119 kB)Část podia s významnými účastníky
Poté se znovu ujímají slova moderátoři, aby představili významné účastníky letošních pietních aktů. Jsou jimi: předseda Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Přemysl Sobotka (foto), místopředseda stejné instituce, MVDr. Jiří Liška, senátorka MUDr. Alena Venhodová (foto), senátor MUDr. Pavel Lebeda, poslanci Parlamentu ČR, Mgr. Ondřej Plašil a Ing. Miroslav Jeník, náměstek ministra obrany ČR, Ing. Tomáš Perutka (foto), zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta ČR, plukovník Ing. Zdeněk Jakůbek (foto), ředitel sekce plánování sil Ministerstva obrany ČR, brigádní generál Ing. Jiří Baloun, armádní generál Ing. Jiří Šedivý, brigádní generál Miloslav Masopust a plk. Alexand Beer z Československé obce legionářské (foto), ředitel Posádkového velitelství Praha, plukovník gšt. Ing. Pavel Kantor, ředitel KVV Stč. kraje, plukovník Ing. Jaroslav Pekař (foto), velitel 21. základny taktického letectva v Čáslavi, plukovník gšt. Ing. Petr Mikulenka (foto),
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 146 kB)Nastoupená čestná stráž Armády ČR
Velvyslanec Slovenské republiky, Jeho excelence Ing. Peter Brňo (foto), Charge d´Affaires Velvyslanectví USA, Mary Thompson – Jonesová (foto) (foto), vojenský přidělenec Velvyslanectví USA, plukovník Walter Scales, vojenský přidělenec Velvyslanectví Francouzské republiky, podplukovník Mgr. Bruno Bucherie (foto), předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu, Anděla Dvořáková (foto), zástupce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Ing. René Schreier (foto), neteř in memoriam generála Václava Morávka, Jaroslava Karbanová, dcera, snacha a vnučka in memoriam generála Josefa Mašína, Zdena, Eva a Sandra Mašínovy (foto), předseda Společnosti Václava Morávka, Pavel Pobříslo (foto) a starosta resp. starostka pořádajícího města a obce, Jiří Buřič a Irena Miškovská (foto) (foto). Všichni jmenovaní a další přítomní pak spolu s vojáky Čestné stráže Armády ČR a za hudebního doprovodu Městské hudby Františka Kmocha (foto), položili k pamětní desce Václava Morávka věnce nebo květiny. Je pravda, že tato část programu se proti předpokladům dosti významně protáhla, ale krátit se nijak nedá. Naopak, je potěšující skutečností, že každý rok stoupá počet těch, kdo nebo kteří chtějí Václavu Morávkovi nebo Josefu Mašínovi a potažmo tak dalším Československým protinacistickým bojovníkům vyjádřit svojí úctu položením věnce nebo květin k pamětní desce nebo památníku (foto) (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 133 kB)Starosta města, Jiří Buřič při projevu
Po této části programu se ujal slova starosta města Kolín a člen Společnosti Václava Morávka, Jiří Buřič (foto). Ve svém proslovu, jehož plný text je v příloze (text proslovu Jiřího Buřiče) charakterizoval některé aktivity společnosti, kriticky se vyjádřil k některým skutečnostem naší současnosti a nezájmu veřejnosti jak o řadu věcí minulých, tak současných. V závěrečné části svého vystoupení pak připomněl činnost o osudy kolínské protinacistické odbojové skupiny Prstýnkářů v čele s Otakarem Moravcem a MUDr. Františkem Dvořákem z Červených Peček. Projev starosty Jiřího Buřiče byl předznamenáním další, rozhodně nejemotivnější části pietního aktu: čtení 17 jmen protinacistických bojovníků do kouzelné hudby Antonína Dvořáka z 2. věty – Larga, jeho Novosvětské symfonie do níž se ještě rozezněly zvony kolínského chrámu sv. Bartoloměje. Zde jsou čtená jména: Josef Balabán – generálmajor in memoriam, Josef Mašín – generálmajor in memoriam, Václav Morávek – brigádní generál in memoriam, Josef Buršík – brigádní generál in memoriam, Antonín Pavlík – divizní generál in memoriam, Karel Končel – štábní kapitán in memoriam, plukovník František Vlasatý, Otakar Moravec – plukovník in memoriam, MUDr. František Dvořák, Josef Adrian, František Chlubna, Antonín Staněk, Prokop Červinka, Josef Kasparides, Jan Kasparides, Josef Klepal a Jan Novák. Program poté pokračoval proslovy náměstka ministra obrany ČR, pana Ing. Tomáše Perutky (foto), Velvyslance Slovenské republiky, Jeho excelencí Ing. Petera Brňa a Charge d´Affaires Velvyslanectví USA, paní Thompson Jonesové (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 118 kB)Střelba tří čestných salv
Blížil se závěr kolínského pietního aktu. Z reproduktorů zazněla skladba Johna Newtona „Amazing grace“ – Nesmírná vděčnost, protože opravdu nesmírnou vděčností a úctou, jak zdůraznil moderátor Zdeněk Junák, jsme povinováni k těm, kteří v nejtěžších dobách naší vlasti bojovali a umírali i za naší dnešní svobodu. V závěrečné části této překrásné skladby v nahrávce orchestru holandského houslisty Andre Rieu, který je doprovázen několika stovkami skotských dudáků, byly vzorně nastoupenými vojáky čestné stráže Armády ČR vypáleny tři čestné salvy. Tato, taktéž podmanivá část pietního aktu se setkala nejen s pochopením přítomných, ale jistě zasáhla i jejich citovou stránkou. Vyjádřením byl spontánní potlesk všech přítomných. Na úplný závěr pak pod taktovkou pana Miloslava Bulína zahrála Městská hudba Františka Kmocha státní hymny Slovenské a České republiky (foto) (foto).

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 174 kB)Veřejnost v Lošanech
Po přesunu většiny významných účastníků a hostů i přítomné veřejnosti kolínského pietního aktu do Lošan, byl zde, v prostoru před čp. 1, což je statek rodiny Mašínů, v 16,00 hod zahájen druhý pietní akt tohoto odpoledne. Stejně jako v Kolíně i v Lošanech koncertovala před zahájením akce Městská hudba Františka Kmocha (foto) Po krátkém přivítání starostkou obce, Irenou Miškovskou a představení významných přítomných účastníků, následovalo pokládání věnců a květin k památníku pplk. Josefa Mašína – generálmajora in memoriam. Poté následoval blok proslovů v pořadí: předseda Senátu PČR. MUDr. Přemysl Sobotka (foto) (úplný text), brigádní generál Ing. Jiří Baloun (foto), starostka obce Irena Miškovská (foto), Charge d´ Affaires Velvyslanectví USA, Mary Thompson – Jonesová (foto). Na závěr tohoto bloku pak přečetla Sandra Mašínová (foto) nejen přítomným, ale i všem občanům naší republiky dopis svého otce Josefa, strýce Ctirada a tety Zdeny Mašínových (úplný text). Závěr lošanského pietního aktu byl stejný jako v Kolíně. Do závěrečné části reprodukované skladby „Amazing grace“ – Nesmírná vděčnost, vypálili vojáci čestné stráže Armády ČR tři čestné salvy (foto) a nakonec zahrála Městská hudba Františka Kmocha Slovenskou a Českou hymnu.

Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 137 kB)Věnec Senátu Parlamentu ČR ČR
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 182 kB)Vojáci čestné jednotky s věnci


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 169 kB)General Žižka a plukovník Mikulenka
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 177 kB)Irena Miškovská a Jiří Buřič


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 126 kB)Mary Thompson - Jonesová
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 125 kB)Podplukovník Mgr. Bruno Bucherie


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 156 kB)Sandra Mašínová upravuje kytici
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 143 kB)Eva, Zdena a Sandra Mašínovy


Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 183 kB)Položené věnce a kytice
Po kliknutí se obrázek načte v plné velikosti do nového okna (JPG, 153 kB)Položené věnce a kytice


Organizátoři mají zato, že i zde by mělo být poděkováno těm, bez kterých by uspořádání tak významné akce nebylo prakticky možné. Tedy děkujeme: Okresnímu ředitelství Policie ČR v Kolíně, jmenovitě podplukovníkovi Dušanu Žďárskému a kapitánovi Petru Šafránkovi, Městské policii v Kolíně, jmenovitě zástupci velitele Ing. Zbyňkovi Verfelovi, firmě AVE Kolín s.r.o. a její jednatelce Mgr. Věře Suchomelové, Odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně, jmenovitě jejímu vedoucímu Jiřímu Jeřábkovi, firmě Veolia Transport, Městskému divadlu v Kolíně v čele s ředitelem Lubošem Růžičkou, Posádkovému velitelství AČR v Praze v čele s ředitelem, plukovníkem gšt. Ing. Pavlem Kantorem, Krajskému vojenskému velitelství Středočeského kraje, jehož ředitelem je plukovník Ing. Jaroslav Pekař, 21. základně taktického letectva v Čáslavi, jmenovitě pak jejímu veliteli, plukovníkovi gšt. Ing. Petru Mikulenkovi, Obchodní akademii v Kolíně a jejímu řediteli Ing. Dušanu Zahrádkovi a konečně kolínskému faráři, P. Liboru Bulínovi.

Příští pietní akty u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně a u památníku Josefa Mašína v Lošanech se uskuteční v pondělí 13. září 2010.
Pavel Pobříslo
 

Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele eZinu
www.bojovnici.cz :: odbojové skupiny i jednotlivci